شهرداری پاریز در راستای بهبود و ارتقای خدمت رسانی به شهروندان اجرای ساختمان آتشنشانی را در بلوار استقلال شروع کرده است و فاز خاکبرداری و اجرای فنداسیون در حال اجراست. این ساختمان دارای دو آشیانه و 500 متر زیر بناست . اعتبار یش بینی شده ده میلیارد ریال است که در صورت محقق شدن فاز های بعدی پروژه اجرا خواهد شد ./