با همت مردم و مسئولین شهر پاریز کاشت نهال در محل تپه سبز انجام گرفت