مهدی عابدینی پاریزی(رئیس شورای شهر): عضو کمیسیون بهداشت و ورزش و کمیسیون ماده 100 و 7
محمد علی خواجه رشیدی (نایب رئیس شورای شهر):عضو کمیسیون بهداشت
فرزان آذین :عضو کمیسیون ورزش
عباس پور قرایی: عضو کمیسیون فرهنگی
علی دولتی پاریزی: خزانه دار شورای شهر، عضو کمیسیون عمرانی و معاملات شهرداری

 اقدامات انجام شده در این دوره شورا شامل تجهیز درمانگاه شهید عابدینی، راه اندازی شعبه‏ای از درمانگاه حکیم مس سرچشمه در دو شیفت کاری، تأسیس و راه اندازی باشگاه صنعت مس پاریز