شهرداري و مشاركت شهروندان دو ركن اساسي سيستم مديريت شهري در تحقق بخشيدن به اصول برنامه ريزي شهري(زيبايي، سلامت، آسايش و امنيت) به شمار مي آيند و در توسعه و پيشبرد اهداف اقتصادي در شهرها جايگاه ويژه اي به خود اختصاص داده اند. اینجانب بعنوان خادم مردم در شهر پاريز بر این باورم که مدیر شهر و مدیریت شهری باید بداند که خودش نباید هیچ دغدغه‌ای داشته باشد و دغدغه مدیریت شهری باید دغدغه مردم باشد. لذا قبل از اینکه از مردم انتظار داشته باشیم که مسئولیت های خود را انجام دهند، باید حق آن‌ها را متبلور سازیم و آن گاه که دانستیم که مردم حق خود را می شناسند، می توانیم جایگاه مطالبه حق مردم را بشناسیم و یقیناً مردم وقتی حق خود را شناختند، حتماً وظیفه شناس می‌شوند و می‌دانند که باید مسئولیت خود را انجام دهند.از طرفی مشاركت را وسيله اي براي رشد آگاهي هاي اجتماعي و تشويق پيشگامي در فعاليتهاي محلي به شمار مي آوریم و هدف اين است كه ساختار تصميم گيري محلي و مدیریت شهری، بايد مداخله مردم را در موضوعاتي كه مستقيماً با نيازهاي آنان مرتبط است، تشويق و تسهيل كند. همچنين شهرداري سازماني است حقوقي، محلي، عمومی عام المنفعه و مستقل كه در محدوده شهر براي رفع نيازهاي عمراني، رفاهي و خدماتي مردم شهر كه جنبه محلي دارد، تشكيل گردیده و منظور آن است كه امور با مشاركت شهروندان حل و فصل شود. معنی این مهم آن است که مشارکت حادث می شود و بنابراین باید توجه داشت که مشارکت یک امر ذاتی نیست، بلکه باید برای آن بسترسازی کنیم.اگر مشارکت باشد، اعتماد را به عنوان مهم ترین سرمایه اجتماعی به دست می‌آوریم. اگر اعتماد در جامعه‌ای برقرار شد، این جامعه محکوم به پیشرفت و ارتقای سطح زندگی خواهد شد.