-  مسعود آذرمی -معاون شهردار- کارشناس دفتر فنی و دایره ساختمان

-  محمدرضا خواجه رشیدی کارشناس فضای سبز وروابط عمومی

- فاطمه دهشیری –کارشناس امور اداری

- محمدرضا عزیزپور  کارشناس حقوقی و دبیر خانه شورا

-رضا داوری  کارشناس امور مالی

- حامد گوئینی  حراست شهرداری

- رسول عبداللهی کارشناس خدمات مالی

- جواد صفر پور- کارشناس امور رایانه شهرداری

- احسان پاریزی –مسئول امور نقلیه